Vircop
vs medios produccion
  • Mitjans de producció

Mitjans de producció

Vircop posa en mans dels professionals i clients, tots els mitjans de producció necessaris per dur a terme treballs i projectes complets amb l'acer com a base constructiva.

Granallat

Tècnica de tractament de neteja superficial per impacte amb la qual Vircop aconsegueix una correcta terminació superficial. Consistent en la projecció de partícules abrasives (granalla) a gran velocitat (65-110 m/s), que en impactar amb la peça produeixen l'eliminació dels contaminants de la superfície, en Vircop s'utilitza, entre altres coses, per a:

- Neteja de peces de fosa ferroses i no ferroses, peces forjades, etc.
- Decapatge mecànic de filferros, barres, xapes, etc.
- Neteja i preparació de superfícies on seran aplicats revestiments posteriors anticorrosius: pintura, cautxús, recobriments electrolítics o mecànics, etc.

Mecanitzat de perfils normalitzats

Al costat del producte desenvolupat a mida per al client, Vircop també ofereix un extens i complet catàleg de perfils normalitzats per al seu ús en tot tipus de construccions i treballs arquitectònics o industrials.

Muntatge i soldadura

Vircop porta a terme tasques de muntatge i soldadura de bigues d'acer per crear estructures més complexes, necessàries per a escometre el projecte amb tota mena de garanties.

La unió de dues peces d'acer mitjançant la fusió superficial de les cares a unir en presència de calor, conserva la continuïtat del material i les seves propietats mecàniques i químiques. D'aquesta manera s'aconsegueixen soldadures de major resistència, capaços d'absorbir els esforços que sovint es presenten en els nusos, major rigidesa en les connexions, menors costos per reducció de perforacions i una major neteja i acabat en les estructures.

Perfilat

Vircop disposar de màquines per fabricar tot tipus de perfils en acer o en alumini, amb xapes de diferents gruixos.

Prenent com a base les mostres o plànols dels perfils i de ple acord amb el client, els tècnics de Vircop dissenyen la línia de perfilat més adequada, tant per peces simples com per a peces perfectament acabades.

Per a això disposa, entre d'altres:

- Línies de fabricació de corretges, punxonades o sense punxonar, per a construcció de naus industrials.
- Línies de fabricació de perfils trapezoïdals per a forjats col•laborants.
- Línies de fabricació de perfils trapezoïdals i ondulats per a cobertes i façanes.

Pintura

Les modernes instal·lacions de pintura de Vircop disponen de la última tecnología para el perfecto pintado de paneles y perfiles metálicos. De manera totalmente robotizada, los materiales pasan por distintas fases de preparación y pintado hasta obtener las calificaciones más altas en materia de seguridad (resistencia al fuego), y de durabilidad (resistencia a la corrosión, a la intemperie…).

disposen de l'última tecnologia per al perfecte pintat de panells i perfils metàl lics. De manera totalment robotitzada, els materials passen per diferents fases de preparació i pintat fins a obtenir les qualificacions més altes en matèria de seguretat (resistència al foc), i de durabilitat (resistència a la corrosió, a la intempèrie ...). Una àmplia gamma d'acabats i colors donen lloc a una infinitat de combinacions perquè els professionals puguin trobar el color exacte que volen aportar als seus projectes.

Preparació

L'acer és el material de construcció més àmpliament utilitzat en la fabricació de panells i perfils per a la construcció. Durant el seu procés de fabricació es pot veure contaminat per greix, oli i brutícia, a més de per l'escòria i escata de laminació i per el rovell. Inicialment, tant l'escòria com les escates poden estar fermament adherides.

Per això, es fa imprescindible, abans de treballar, modelar i pintar l'acer, passar-ho per un procés de preparació. Vircop, plenament conscient de la importància d'aquest pas, posa tota la seva tecnologia a disposició que el producte final pugui rebre els seus acabats amb totals garanties de durabilitat i funcionalitat.

Soldadura automàtica

Vircop disposa d'una de les línies de soldadora de bigues en H més gran i moderna d'Europa. Composta per un robot d'última generació amb una capacitat de treball de 24 h al dia, executa soldadures d'alta precisió aportant bigues amb un altíssim grau de resistència, seguretat i disseny.

Les modernes instal•lacions de Vircop compten, a més, amb altres equips de soldadura automatitzats per poder executar qualsevol tipus de projecte constructiu per complex i ambiciós que aquest sigui.

dibujo footer 216x45